Bryllup og Jura


Ægtepagt

Ægtepagt er en jurdisk aftale som indgås før ægteskabet, når den ene eller begge parter vælger, at får særeje.

Særeje vil f.eks. sige, at man har sin egen formue med ind i ægteskabet, og denne ikke skal deles ved en evt. skilsmisse.

Bryllupsfotograf Herning - Bryllupsfotografen

Særhæfte

Særhæfte betyder, at du ikke skal betale din mand eller kones studiegæld, eller anden gæld som er stiftet i eget navn. Ligeledes har parterne, jurdisk set, ikke ansvar for hinandens misligeholdte kreditaftaler, rykkere og evt. indkaldelse til fogedretten.

Særråde

Særråde betyder, at hvis du ud fra din egen løn vælger, at købe f.eks. en bil, så er det kun din. Og du kan vælge at sælge den, uden at skulle spørge manden/kone om lov. Du bestemmer ligeledes selv om den.

Erfaren Bryllupsfotograf. Flere priselønnede bilder. Kvalitet til den store dagen.

Forumuefællesskab

Forumuefællesskab betyder, at hvis parret ved indgåelse af ægteskab ikke har aftalt andet er fælles om forummet. 

Dog betyder det ikke, at man ejer alt sammen i ægteskabet. Man ejer det man hver især tog med sig ind i ægteskabet, også kaldet særråden. (læs ovenfor).

Man hænger ikke på ægtefællens gæld, også kaldet særhæfte. (se ovenfor). Men alt hvad ægteparret køber sammen er sameje.

Formuefællesskab bliver først aktuelt i det øjeblik ægteparret vælger skilsmisse. I dette tilfælde skal formuen for hver part gøres op, og deles lige mellem parterne. Altså får man halvdelen af hinandens formue. Men det er kun jeres værdier, der deles ligelidt. Hvis den ene kun har gæld, skal ægtefællen kun give halvdelen af sin formue væk og slipper for at hænge på halvdelen af gælden.

Smukke og romantiske billeder så I altid vil huske denne specielle dag.

Læs også:

Tvangsarv

Som ægtefælle arver man alt. Hvis parret har fælles børn, arver disse en trediedel, og børnene i alt to trediedele af formuen. Dog kan f.eks. manden bestemme sig til, at testamentere halvdelen af alle sine værdier til en organisation. Resten af formuen kaldes tvangsarv, og skal så gå til konen med en trediedel og evt. børn med to trediedele. 

Hvis ægteparret bliver skilt har de ikke arveret efter hinanden, men børnenes arveret ikke ændres.

Forevig brylluppet med unikke billeder. Dækker hele Sjælland.

Juridisk bindende aftaler

Ægtefæller har hver især lov til at indgå aftaler som er juridisk bindende for begge, når disse vedrører familiens almindelige fornødenheder. En hustru har yderligere ret til at indgå juridisk bindende aftaler med hensyn til hendes særlige behov. Dog er det sådan, at den anden ægtefælle ikke juridisk er forpligtet af aftalen, hvis den, aftalen blev indgået med, indså eller burde indse, at aftalen ikke var rimelig. Hvis en sådan form for aftale bliver indgået af en ægtefælle, der ikke er myndig, er vedkommende heller ikke selv forpligtet af den.

Bryllupsfotograf på Fyn og i Jylland

Misbrug (Juridisk bindende aftaler)

Hvis en ægtefælle misbruger sin ret til at indgå juridisk bindende aftaler, kan statsamtet fratage vedkommende denne ret på den anden ægtefælles begæring. Hvis ægtefællen er mindreårig, kan retten også inddrages, hvis værgen begærer det.

I begge tilfælde skal retten til at indgå juridisk bindende aftaler gives tilbage igen, hvis forholdene ændrer sig, eller hvid den anden ægtefælle/værge begærer det. 

Statsamtets afgørelse gælder ikke over for tredjemand, der er i god tro, medmindre den tinglyses i overensstemmelse med tinglysningsreglerne.

Sådan vælger I den rette bryllupsfotograf

Fraværd eller sygdom (Juridisk bindende aftaler)

Hvis en ægtefælle, i de tilfælde samlivet består, på grund af fraværd eller sygdom er forhindret i at varetage sine anliggender, kan den anden ægtefælle foretage, hvad der ikke uden ulempe kan opsættes, for så vidt ingen anden har bemyndigelse dertil. Det gælder, hvor der er tale om indtægter, og hvor det er uomgængeligt nødvendigt at foretage afhændelser eller pantsættelser af hensyn til familiens underhold. Fast ejendom kan dog i intet tilfælde afhændes eller pantsættes uden statsamtets samtykke.

Ofte er bryllupsfotografen med under hele brylluppet

Overdragelse af brugsret (Juridisk bindende aftaler)

Har en ægtefælle overdraget sin brugsret vedrørende løsøre til den anden ægtefælle og givet sit samtykke til, at løsøret benyttes i forbindelse med en erhvervsvirksomhed, som drives af den der blev indgået vedrørende dette løsøre, juridisk bindende for den førstnævnte ægtefælle. Det gælder dog ikke, hvis tredjemand indså eller burde indse, at den anden ægtefælle var uberettiget til at indgå aftalen.

Passioneret bryllupsfotograf på Sjælland. Flotte billeder der foreviger brud og gom på bryllupsdagen.

Læs mere om bryllup:

Bryllupsvideo
Christinelund bryllup
Clausholm Slot
Comwell Kellers Park
Comwell Sorø
Danske Herregårde og slotte
Smukke kirker KBH
Dragsholm slot bryllup